logo Lock Master
Zapraszamy:

Masz pro­blem z otwar­ciem sa­mo­cho­du?

Zatrzasnołeś lub zgubiłeś klucze klu­cze?

  • Awa­ryj­ne otwie­ra­nie sa­mo­cho­dów bez uszko­dze­nia zam­ka !
  • Wyj­mo­wa­nie zła­ma­nych klu­czy z zam­ka
  • Otwie­ra­nie ba­gaż­ni­ków da­cho­wych jak rów­nież re­lin­gów przy utra­cie klu­czy lub ich za­trza­śnię­ciu
  • Na­pra­wa ser­wis zam­ków
  • Do­ra­bia­nie klu­czy pod za­mek i od­wrot­nie
  • Na­pra­wa sta­cy­jek oraz re­ge­ne­ra­cja za­mków sa­mo­cho­do­wych
  • Pro­gra­mo­wa­nie trans­pon­de­rów klu­czy pi­lo­tów
  • Na­pra­wy po­wła­ma­nio­we re­ge­ne­ra­cja sta­cy­jek
  • Ko­do­wa­nie klu­czy z im­mo­bi­li­ze­rem rów­nież w przy­pad­ku kie­dy klu­cze zo­sta­ły zgub­nie.

NUMER ALARMOWY: +48 503 788 490

U nas masz gwarancję wysokiej jakości usług! Cena za usługi awaryjnego otwierania samochodów zależy od rodzaju, stanu zamka i miejsca dojazdu.